Contact in Vietnamese

Quý vị có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi bằng tiếng Việt.
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ và cố vấn cho quý vị bằng Việt ngữ.


KLEMT WANIEK & KOLLEGEN
Rechtsanwälte | Fachanwälte
Overather Str. 8
51429 Bergisch Gladbach-Bensberg

Tel.: +49 2204 9105 90
Fax: +49 2204 9105 99
www.fachanwaelte-bensberg.de
office@fachanwaelte-bensberg.de